Главная » Исковое производство

Нбу образец жалобы

Образец жалобы на банк в НБУ №2 (при отказе банка вернуть депозит)

Нбу образец жалобы Jusik2006 16 декабря 2013, 22:31

без оценки

С К А Р Г А

На незаконні дії працівниками (повна назва банку), що знаходиться за адресою (адреса банку, відділення), на чолі з начальником (директором) (назва банку, відділення) (ПІБ начальника (директора) банку, відділення)

З ( дата укладення договору) я, (Ваше ПІБ), є клієнтом (повна назва банку, відділення), про що маю договір № _____від __________ р.

Відповідно до цього договору мені у ( повна назва банку, відділення) було відкритий так званий вкладний (депозитний) рахунок у (назва валюти). Згідно договору Банк зобов’язується виплатити суму вкладу та проценти в кінці терміну дії вкладу. Строк дії вкладу закінчився _____________________ року, але прийшовши в (повна назва банку, відділення) отримати їх я не зміг. Начальник (директор) (ПІБ начальника, директора) у усній формі відмовив (ла) мені в поверненні вкладу и виплаті процентів у термін, встановлений даним договором.

На моє звернення на видачу мого вкладу мною була отримана відповідь згідно якої, ______________________________________________________________________.

Таким чином, виходячи з чинного законодавства України і договірних умов Договору, спираючись на статті Цивільного кодексу за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором (стаття 1058 ЦК України).

Відповідно до статті 1060 ЦК України за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.

При цьому, статтею 1066 ЦК України передбачено, що банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами (частина 2).

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд (частина 3).

Крім того, статтею 1074 ЦК України обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

а також на статті Кримінального Кодексу України:

Вважаю, що працівники банку на чолі з начальником( директором) (повна назва банку, відділення) ( ПІБ начальника, директора): — грубо порушують чинне законодавство, незаконно відмовляють мені у видачі моїх грошових коштів, — займаються шахрайством, нахабно обманюють мене, спотворюють реальну інформацію, — скоюють службовий та кримінальний злочини, перевищують свої службові повноваження, незаконно заморозивши мої гроші на депозитних рахівницях банку або привласнивши їх, — порушують мої права користуватися моїми грошима.

Статтею 4 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що діють відповідно до положень цього Закону.

Крім того, відповідно до статті 8 Закону України «Про Національний банк України» здійснює банківське регулювання та нагляд за діяльністю банків.

ПРОШУ:

1. Забезпечити реалізацію законності і відновити мої порушені права.

2. Зобов'язати ( повна назва банку, відділення) виплатити мої грошові кошти: з рахунку № ________________ у сумі __________________(назва валюти) ( сума пропис’ю ), а також проценти, нараховані за договором № ____________ від _____________________р.

Додатки (ксерокопії):

1. Договір № ______________ від ________________р

2. Квитанція №_________________ від ______________р

3. Заява від ________________ про відмову від автоматичного подовження строку депозиту.

Образец заявления в прокуратуру на банк

На веб ресурсах довольно много полезных шаблонов и образцов. Наши сотрудники подобрали для Вашей необходимости самые полезные по нашему мнению. Почти все из них применялся в работе. Все заявления отличаются в зависимости от учреждения, куда они должны быть отправлены.

Естественно документ верховный суд разнится от заявления в жэк. Определены требования определяющие что конкретно должно быть внесено в определенном обращении. К чрезвычайным обращениям выдвигаются особенные нормы к способу их изготовления. Скопируйте образей, приведенный ниже и заполните в него собственные данные. Хорошо будет если Вы изучите и другие примеры с профильных вебсайтов, ссылки на которые найдете под статьей.

Обработав тройку документов получится просто написать правильное обращение.

Нбу образец жалобы

Приватбанк крым — пример заявления в нбу на возврат денег из приватбанка в крыму

Пример Заявления в Национальный банк Украины на возврат денег из Приватбанка

(обновлено) Для получения разъяснений по поводу невыдачи вкладов, рекомендуем написать письмо в Национальный банк Украины как минимум двум адресатам: 1-й получатель: Гонтарева Валерия Алексеевна глава НБУ ул.

Институтская, 9 г. Киев, 01008 2-й получатель: Шульга Алла Анатольевна директор Генерального департамента банковского надзора ул. Институтская, 9 г. Киев, 01008 ВНИМАНИЕ. ОБЕ КОПИИ ПИСЬМА ОТПРАВЛЯТЬ ЗАКАЗНЫМИ И С УВЕДОМЛЕНИЕМ.

ПОЧТОВЫЕ КВИТАНЦИИ ХРАНИТЬ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ВКЛАДА. Пример текста Заявления в НБУ Согласно пункта 8 статьи 7 Закона Украины «О Национальном Банке Украины», НБУ осуществляет банковское регулирование и надзор на индивидуальной и консолидированной основе. Согласно пункта 14 статьи 7 Закона Украины «О Национальном Банке Украины», НБУ организовывает и осуществляет валютный контроль банков и других финансовых организаций, которые получили лицензию Национального Банка Украины на осуществление валютных операций. Я, Иванов Иван Иванович, передал ПАО КБ ПРИВАТБАНК, получившему Лицензию НБУ № 22 от 05.10.2011 года, валютные ценности в виде денежных средств и имею вклад, согласно договору № ____________________________от ___________ 20__ г. Я неоднократно уведомлял сотрудников ПАО КБ ПРИВАТБАНК о намерении забрать свой вклад, но получил от банка отказ в выдаче мне моего вклада. Согласно ч. 2 ст. 1060 Гражданского кодекса Украины банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика. Кроме того, при размещении вклада в крымском отделении ПАО КБ ПРИВАТБАНК было оговорено моё право в случае необходимости перевести обслуживание данного вклада в любое другое работающее отделение этого же банка. На мой вопрос, по какой причине банк отказывается выполнять условия ГКУ, служащий банка сообщил, что согласно Постановлению НБУ № 260 от 06.05.14 г. на текущий момент работа банка в Крыму приостановлена. Однако, статьёй 47 Закона Украины «Про банки и банковскую деятельность» операции, определенные пунктами 1-3 части первой данной статьи (в том числе размещение привлеченных средств от своего имени, на собственных условиях и на собственный риск), принадлежат к исключительно банковским операциям, осуществлять которые позволяется только юридическим лицам, которые имеют банковскую лицензию. Ввиду того, что данный договор банковского счёта заключался от имени юридического лица, зарегистрированного в Днепропетровске — ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (лицензия НБУ № 22 от 05.10.2011 года), Постановление НБУ № 260 от 06.05.14 г. не даёт ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» права прекратить выполнение своих обязательств перед вкладчиками за пределами Крыма. Кроме того, сотрудники ПАО КБ ПРИВАТБАНК сообщили мне, что для того, чтобы получить возможность пользоваться своими средствами, мне необходимо предоставить в банк Справку, подтверждающую факт моего переселения за пределы Крыма. Однако, в соответствии с действующими Законами Украины и нормами Международного права, мне гарантирована свобода передвижения и выбора места пребывания и жительства. К тому же, при заключении со мной Договора банковского вклада нигде не было оговорено, что факт моего проживания хоть каким-либо образом влияет на моё право забрать свои средства из ПАО КБ ПРИВАТБАНК. На основании ст. 1075 Гражданского кодекса Украины я подал в ПАО КБ ПРИВАТБАНК заявление с требованием расторгнуть договор банковского счёта и выдать мне мои денежные средства в работающем отделении ПАО КБ ПРИВАТБАНК за пределами Крыма или перевести денежные средства с закрытых согласно моего заявления счетов на счета, открытые за пределами Крыма. Однако, ПАО КБ ПРИВАТБАНК до сих пор не предоставил мне возможность забрать мои собственные денежные средства! Таким образом, с момента отказа выдать мне мой вклад, ПАО КБ ПРИВАТБАНК фактически стал распоряжаться (завладел) моим имуществом без моего согласия, за что предусмотрена уголовная ответственность в УК Украины, грубо нарушил ГКУ, статьи УК Украины касательно превышения служебных полномочий должностными лицами и т.д. К тому же, 15 августа 2014 года Национальный банк Украины принял постановление № 494 Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства, согласно которому были внесены изменения в статьи 75 и 76 Закона Украины О банках и банковской деятельности На основании вышеизложенного: 1. учитывая, что в соответствии со ст. 234-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях Национальный банк Украины рассматривает дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением банковского законодательства, нормативно-правовых актов Национального банка Украины или осуществлением рискованных операций, угрожающих интересам вкладчиков, прошу обязать ПАО КБ ПРИВАТБАНК в десятидневный срок предоставить мне возможность расторгнуть договор банковского счёта и выплатить мне весь остаток вклада, размещённого на моём счету, и начисленных процентов в полном объёме 2. учитывая, что в соответствии с ч.2 ст.75 Закона Украины О банках и банковской деятельности Национальный банк Украины обязан признать банк проблемным в случае, если банк не выполнил требование вкладчика, срок которого настал пять и более рабочих дней назад, требую отнести ПАО КБ ПРИВАТБАНК к категории проблемных 3. учитывая, что в соответствии с ч.3 ст.76 Закона Украины О банках и банковской деятельности Национальный банк Украины обязан признать банк неплатёжеспособным в случае, если банк не выполнил на протяжении 10 рабочих дней подряд 10 и более процентов своих обязательств перед вкладчиками, прошу принять решение относительно отнесения ПАО КБ ПРИВАТБАНК к категории неплатёжеспособных 4. прошу оповестить меня про принятые Вами меры письменно в десятидневный срок. В случае бездействия со стороны Национального Банка Украины, вынужден буду написать Жалобы в администрацию Днепропетровска, Генеральную Прокуратуру Украины, Комитет Верховного Совета по финансам и банковской деятельности, в Юридический отдел Секретариата Президента, заместителю руководителя Секретариата Президента Украины для дальнейшей оценки сложившейся ситуации Гарантом Конституции, а также подать Судебный иск и обратиться за помощью к средствам массовой информации. «___» __________ 20__ г. ____________________ ПОСТСКРИПТУМ ОТ АВТОРА Таким образом, на сегодняшний день, учитывая изменения в Законе Украины О банках и банковской деятельности, утверждённые 15 августа 2014 года Постановлением НБУ № 494, особое внимание следует уделить вопросу: ПОЧЕМУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УкраинЫ ДО СИХ ПОР НЕ ПРИЗНАЛ ПАО КБ ПРИВАТБАНК ПРОБЛЕМНЫМ БАНКОМ? Кроме того, учитывая, что в статье 234-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях чётко сказано, что Национальный банк Украины рассматривает дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением банковского законодательства. , остаётся без ответа вопрос: ПОЧЕМУ НБУ ОТВЕЧАЕТ, ЧТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЙ ПРЕСЕКАТЬ НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ПАО КБ ПРИВАТБАНК ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ И УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА?

Жалоба на банк в прокуратуру образец - бесплатный архив юридических документов peopleandlaw.ru

Заявитель заключил договор ипотечного кредитирования с банком. При заключении данного договора отдельно обговаривалась процентная ставка.

При устном разговоре с сотрудниками данного банка заявителя заверили в том, что реально процентная ставка будет со временем уменьшаться. Заявитель платил кредит без задержек и просрочек, в полном объеме.

По истечении времени оказалось, что теперь его процентная ставка не только не уменьшилась, а наоборот увеличилась. Заявитель просит суд посодействовать в решении данного вопроса. Провести проверку по факту данного нарушения, и в случае его обнаружения - принять соответствующие меры.

В Генеральную Прокуратуру РФ

Адрес: _______________________

От: _______________________

Адрес: ______________________

Жалоба

Я, ______________, заключил договор ипотечного кредитования № _______________ от _________ года с ЗАО _____________. Исходя из условий настоящего договора мною был получен кредит в размере ________ рублей сроком на ___ месяцев.

При заключении данного договора нами отдельно обговаривалась процентная ставка. Согласно п.1.6.1 до __ числа __ календарного месяца процентная ставка составляет ___% годовых. После __ календарного месяца процентная ставка перестает быть фиксированной и исчисляется из процентной ставки МОСПРАЙМ, увеличенной на __%.

При устном разговоре с сотрудниками данного банка меня заверили в том, что реально процентная ставка будет со временем уменьшаться. То есть пять лет я плачу исходя из ___ % годовых, а потом я буду платить меньше.

Все, пять лет платил кредит без задержек и просрочек, в полном объеме. По истечении пяти лет оказалось, что теперь моя процентная ставка не только не уменьшилась, а наоборот увеличилась. Теперь процентная ставка по моему ипотечному кредиту составляет примерно ___ % годовых.

В соответствии со ст.450 ГК РФ:

1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор Может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

В соответствии со ст.451 ГК РФ:

1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

3. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

Статья 452. Порядок изменения и расторжения договора

1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Статья 453. Последствия изменения и расторжения договора

1. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.

2. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

3. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон .

5. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Статья 27. Полномочия прокурора

1. При осуществлении возложенных на него функций прокурор:

рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина

разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод

принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба

использует полномочия, предусмотренные статьей 22 настоящего Федерального закона.

2. при наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер преступления, прокурор принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом (пункт в редакции, введенной в действие с 7 сентября 2007 года Федеральным законом от 5 июня 2007 года N 87-ФЗ, - см. предыдущую редакцию).

3. В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер административного правонарушения, прокурор возбуждает производство об административном правонарушении или незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны рассматривать дела об административных правонарушениях.

4. В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья. возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.На основании вышеизложенного:

ПРОШУ

1) Посодействовать в решении данного вопроса

2) Провести проверку по факту данного нарушения, и в случае его обнаружения - принять соответствующие меры.

3) Ответить в письменной форме. в установленные законом сроки.

_______________________ г. _________________

Как написать заявление на выплату депозита (образец)

15 апреля 2009, 16:30

Если вы решили забрать из банка депозит досрочно, первым делом надо написать соответствующее заявление на имя управляющего финучреждением.

Нбу образец жалобы

вы решили забрать из банк а депозит досрочно. первым делом надо написать соответствующее заявление на имя управляющего финучреждением.

Прежде всего надо найти в депозитном договоре пункты, в которых банк обязуется выдать клиенту сумму вклада и начисленные проценты. Вместе с номером договора и сроком окончания его действия эти пункты понадобятся вам для подготовки заявления.

Кроме того, в заявлении на выдачу депозита досрочно стоит указать, что если банк откажется выполнять обязательства, то вы направите письменные жалобы для дальнейшего рассмотрения в Национальный Банк Украины (в департамент банковского надзора и регулирования), Прокуратуру и Юридический отдел Секретариата Президента Украины для оценки сложившейся ситуации Гарантом Конституции.

Заявление обязательно следует составить в двух экземплярах: один оставить себе, второй передать представителю финучреждения. На документах должен расписаться сотрудник отделения о принятии заявления, поставить дату и – обязательно! – печать банка.

Если вы отправляете заявление на выдачу депозита досрочно заказным письмом, сохраните уведомление о получении банком письма. При судебных разбирательствах оно заменит печать финучреждения на документе.

Бланк заявления можно скачать с портала "ДЕЛО".

Полезные материалы по теме

был бы очень благодарен за образцы заявлений в нацбанк и прокуратуру о невыплате депозита по окончании срока.

заранее спасибо

Был у меня печальный опыт в 2008, заявку в НБУ найти пока не могу, ниже то, что быстро нашел из старых записей, возможно пригодится, ссылка - уже мертвая. Из моего опыта - если банк не умер совсем, то копия заявы в НБУ помогает при выдаче депо, вы попадете в, скажем так, другую очередь.

http://www.investfunds.com.ua/news/18605

Здравствуйте, Деньги! У меня закончился договор депозитного вклада. Сумма довольно крупная -- 40 000 грн. Предварительно позвонил в отделение, предупредил о том, что приду за деньгами. Но мне сообщили, что всю сумму сразу выплатить не смогут, только частями -- по 5000 грн. в день. Что делать? Александр.*

Сейчас во многих, особенно небольших, отделениях банков сотрудники берут клиентов на слабо -- или предлагают забрать валютный вклад в гривнах, или, как в случае нашего читателя, отказываются выплатить депозит в полном объеме. При этом прекрасно понимая, что действуют незаконно. Ведь банк обязан выплатить депозит в срок, в полном объеме (с учетом процентов), а также в той валюте, в которой деньги были внесены на депозитный счет (это предусмотрено ст. 1058 Гражданского кодекса Украины). Такой подход банкиров рассчитан на клиентов, которые плохо знакомы со своими правами. Поэтому очень важно продемонстрировать свою осведомленность и решительный настрой. Как правило, уже на этом этапе все вопросы решаются сами собой.

Обязательно нужно написать заявление на имя начальника отделения о своем желании забрать вклад в соответствии со сроками депозитного договора и в полном объеме. Важно, чтобы заявление было должным образом принято и зарегистрировано (получило регистрационный номер и было внесено в реестр входящей корреспонденции).

Если начальник отделения продолжает упираться, пусть пишет письменный отказ выплачивать депозит в полном объеме. Непременно на фирменном бланке с подписью и печатью! Этот документ пригодится для жалобы, которую вкладчик может подать в Нацбанк. Если банковский клерк не соглашается написать письменный отказ, можно прийти в офис банка с адвокатом. И даже снять все происходящее на видео.

Прямо из банка можно позвонить и в НБУ (по телефонам в Киеве: 230-17-17, 230-19-60, 230-19-91, 253-61-19). Служба приема жалоб от населения работает по будням с 9:00 до 18:00. Дозвониться туда нелегко (учитывая нынешнюю ситуацию с банковским сектором), хотя корреспондентам Денег это удалось. Поэтому, если хочется разобраться с вредным банком, стоит запастись терпением и все же дозвониться в Нацбанк. Там подскажут, как оформить письменную жалобу. И обязательно отправляйте электронную копию письма в редакцию Денег (dengi@dengi-ua.com).

Автор: Елена Буруль

Skull

Прокурору __ району міста __,

старшому раднику юстиції

Васи Вксильовича Пупкина

паспорт виданний

<индекс, адрес>

номер засобів зв’язку:

З А Я В А

Я, Василий Васильович Пупкин, з вимогами статті 383 Кримінального кодексу України ознайомлений, а саме, що завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу дізнання про вчинення злочину - карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або із штучним створенням доказів обвинувачення, а також вчинені з корисливих мотивів, - караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

<ОПИСАНИЕ ИСТУАЦИИ СО ССЫЛКОЙ НА НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ>

У зв’язку з вищевикладеним вважаю, що у діях <ОБВИНЯМЫЕ> можуть вбачатися ознаки діянь, передбачених ст.ст. 189 (Вимагання), 190 (Шахрайство) або іншими статтями КК України. <СТАТЬИ ДОБАВИТЬ ПО СИТУАЦИИ>

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94-98 КПК України, користуючись правом зазначеним у ст. 97 Кримінального процесуального кодексу України, Законом України „Про звернення громадян ”, ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , ст. 23 Закону України «Про інформацію», Закону України про захист персональних даних, Конституцією України, Закону України «Про прокуратуру», -

прошу:

1. Провести перевірку викладених мною фактів

2. Визначити, чи на законих підставах <КРАТКАЯ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ> .

3. Вжити відповідні заходи прокурорського реагування для припинення порушення моїх прав

4. За наявності підстав порушити кримінальну справу

5. Про результати даної заяви повідомити мене письмово у встановлений КПК України термін.

Перелік документів, що додаються до заяви:

Источники:
minfin.com.ua, www.bfmac.com, delo.ua, www.stroimdom.com.ua

Читать дальше:


Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтвержденияПопулярные статьи:

 • Деловое письмо о сотрудничестве образец (просм 702)
 • Акт о проживании образец (просм 134)
 • Односторонний акт приема передачи образец (просм 48)
 • Оформление заявления на загранпаспорт нового образца (просм 46)
 • Образец резюме в администрацию (просм 38)

 • Последние материалы:

 • Образец заполнения акта осмотра транспортного средства
 • Образец заполнения акта ос 1б
 • Односторонний акт приема передачи образец
 • Письменное возражение на акт камеральной проверки образец
 • Журнал регистрации актов образец